ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ψυχολογική παρέμβαση στους ενήλικες


Η ψυχολογική παρέμβαση έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ικανότητα του ατόμου για αυτορρύθμιση , την αντικατάσταση δυσλειτουργικών αντιλήψεων του, την αντιμετώπιση των δυσκολιών, την τροποποίηση προβληματικής συμπεριφοράς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων . Η ολοκλήρωση της παρέμβασης γίνεται όταν το άτομο θεωρεί ότι οι δυσκολίες που υπήρχαν δεν δυσχεραίνουν πια την ζωή, την λειτουργικότητα ή έχει αποκτήσει την ικανότητα αυτοδιαχείρισης των δυσκολιών αυτών. 

Η συμβουλευτική  ζεύγους - οικογένειας  έχει ως στόχο την βελτίωση των σχέσεων ,την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, και την τροποποίηση δυσλειτουργικών αντιλήψεων των μελών της. 
Σημαντικό ρόλο κατέχουν οι αλλαγές στη δομή της οικογένειας , η ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων ,η ύπαρξη σαφών ορίων, ρόλων αλλά και η ικανότητα επικοινωνίας στα μέλη της οικογένειας .

Τα ομαδικά προγράμματα έχουν ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα, έχουν ως στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας ,των κοινωνικών δεξιοτήτων, την εκπαίδευση  στη  διεκδικητική συμπεριφορά ,την αυτογνωσία και την διαχείριση του άγχους.